Anton Kurnia

Anton Kurnia adalah sastrawan Indonesia. Pendidikan formalnya antara lain dilalui di jurusan Teknik Geologi ITB dan Ilmu Jurnalistik IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia juga bekerja di dunia penerbitan sebagai penerjemah dan editor